Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Bibliotheken Eemland

Begrippen:

 • bibliotheek: de vestigingen Het Eemhuis, Hoogland, Vathorst, Virtuele vestiging, Leusden Centrum, Leusden Zuid, Achterveld, Baarn, Bunschoten en Woudenberg, Huiskamerbibliotheek en Servicepunten.
 • directie: de directie van de Stichting de Bibliotheek Eemland
 • geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs, vreemdelingendocument
 • leidinggevende: degene die belast is met de dagelijkse leiding van de bibliotheek
 • lener: degene die als gebruiker (m/v) bij de bibliotheek staat ingeschreven
 • media: overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games e.d.
 • wettelijke vertegenwoordiger: vader, moeder, voogd e.d.

Artikel 1 Inschrijving

 1. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven.
 2. Inschrijving van een persoon jonger dan 14 jaar wordt gedaan door een wettelijke vertegenwoordiger. Personen vanaf 14 jaar worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 2 Lenerpas

 1. Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenoemde Bibliotheekpas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek, de lener is slechts houder van de pas.
 2. De lener is verplicht alle media die hij leent te registreren.
 3. De Bibliotheekpas kan gebruikt worden in alle vestigingen in de provincie Utrecht
 4. De Bibliotheekpas is gratis voor personen tot 18 jaar. Personen vanaf 18 jaar betalen een jaarlijkse bijdrage.

Artikel 3 Verlenging van de geldigheidsduur van de lenerpas

 1. Iedere lener vanaf 18 jaar, die niet bij inschrijving een machtiging tot automatisch incasso heeft getekend, ontvangt 6 weken voor de vervaldatum van de Bibliotheekpas een betaalverzoek via de mail. De lener heeft dan de keuze voor betaling per acceptgiro of per automatisch incasso. Bij keuze voor automatische incasso geldt een korting.
 2. Na ontvangst van de betaling wordt de geldigheidsduur van de Bibliotheekpas automatisch met een jaar verlengd. Bij een Maandabonnement wordt het abonnement met een maand verlengd. De lener ontvangt geen nieuwe pas.
 3. De Bibliotheekpas voor leners jonger dan 18 jaar blijft geldig tot de dag waarop zij 18 worden.

Artikel 4 Vermissing of beschadiging van de lenerpas

 1. Bij vermissing van de Bibliotheekpas dient de lener het gebruik van de pas te blokkeren via Mijn Menu op de website van de bibliotheek of onmiddellijk de bibliotheek in kennis te stellen.
 2. De lener is, tot het moment van blokkering van de Bibliotheekpas, aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van gebruik door derden.
 3. Bij verlies of beschadiging kan tegen betaling een duplicaat worden verkregen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 5 Adreswijziging of wijziging e-mailadres

 1. Een adreswijziging of wijziging van het e-mailadres dient de lener zo tijdig mogelijk te wijzigen via Mijn Menu op de website van de bibliotheek of mondeling of schriftelijk aan de bibliotheek door te geven onder vermelding van naam, lenernummer en het oude en nieuwe adres en het e-mailadres.
 2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6 Beëindiging/overschrijving van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging of bij overlijden.
 2. Is een lener langer dan een jaar lid, dan kan het abonnement om wat voor reden dan ook gedurende het hele jaar opgezegd worden. De lener krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug. Een maandabonnement kan elke maand worden opgezegd. Opzeggen kan alleen als alle materialen zijn ingeleverd en alle kosten zijn voldaan.
 3. Tussentijds overstappen naar een duurder abonnement is altijd mogelijk. Overstappen naar een goedkoper of een Maandabonnement is mogelijk na afloop van het huidige abonnement. Dit kan geregeld worden aan de balie in een van onze vestigingen.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap van de kant van de bibliotheek (zie artikel 15).

Artikel 7 Contributietarieven en leengelden

 1. De directie stelt jaarlijks de contributiegelden en leengelden vast. Een lijst hiervan is verkrijgbaar in de bibliotheek.
 2. Wijzigingen van de tarieven worden tenminste 1 maand voor de datum van inwerkingtreding in de bibliotheek bekend gemaakt.
 3. Contributie dient te allen tijde betaald te worden. Indien men enige tijd geen gebruik gemaakt heeft van de bibliotheek, levert dit nimmer een reden op tot vrijstelling van de betaling van de contributie over de betreffende periode.
 4. De voorwaarden van onze abonnementen gelden alleen voor de vestigingen van de Bibliotheek Eemland.

Artikel 8 Aantal te lenen media

De directie stelt vast hoeveel media men per lenerpas gelijktijdig kan lenen. Een overzicht hiervan staat op de website van de bibliotheek.

Artikel 9 Uitleentermijn en verlenging

 1. De directie stelt de uitleentermijn vast.
 2. Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk aan de balie, via de website of de app. De nieuwe termijn gaat in op de dag dat het verzoek tot verlenging de bibliotheek bereikt. Uitzonderingen: zie lid 3 van dit artikel.
 3. Verlenging is niet mogelijk wanneer er een reservering rust op de betreffende media
 4. De uitleentermijn kan maximaal twee maal verlengd worden.
 5. Voor klein-abonnementhouders geldt dat een verlenging gelijk staat aan een uitlening.
 6. Bij overschrijding van de toegestane uitleentermijn en te late verlenging wordt leengeld per medium per dag in rekening gebracht. Zie ook lid 6 van artikel 11.

Artikel 10 Reserveringen

 1. Uitgeleende media van de eigen regiobibliotheek kunnen kosteloos gereserveerd worden, alleen klein-abonnementhouders betalen hiervoor administratiekosten. Ook media uit de collectie van andere bibliotheken kunnen worden aangevraagd, tegen betaling van administratiekosten.
 2. De lener ontvangt bericht zodra de media beschikbaar zijn. Ophalen is mogelijk binnen 7 dagen.
 3. Restitutie van de in lid 1 genoemde administratiekosten is niet mogelijk.

Artikel 11 Gebruik van de media

 1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken
 2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
 3. Voordat de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventuele beschadigingen en/of vlekken moeten gemeld worden voordat men gaat lenen.
 4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging of verontreiniging van de geleende media.
 5. Indien het geleende medium vervangen moet worden wegens ernstige beschadiging of zoekraken wordt de nieuwwaarde aan de lener in rekening gebracht.
 6. In geval de lener in gebreke blijft betreffende de betaling van de in lid 4 en 5 genoemde kosten wordt de lener verdere uitlening geweigerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld, uiteraard op kosten van de lener. Hetzelfde geldt voor de betaling van kosten genoemd in lid 1 van artikel 10.

Artikel 12 Aansprakelijkheid bibliotheek

De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel als gevolg van uw verblijf in een vestiging of het gebruik van de geboden faciliteiten. De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de uitlening en het gebruik van media. Het lenen hiervan is geheel voor eigen risico. De bibliotheek is onder geen enkele voorwaarde gehouden tot vergoeding van geleden schade.

Artikel 13 Kopiëren van media

 1. Het is verboden kopieën te maken van de media uit het bezit van de bibliotheek. U overtreedt daarmee de Auteurswet en kunt daarvoor worden vervolgd.
 2. Soms is het toegestaan van geschriften enkele exemplaren voor eigen studie of gebruik te kopiëren. Deze mogen niet worden afgestaan aan derden. Het betreft kopieën van:
 • geschriften waarvan de auteur langer dan 50 jaar geleden is gestorven
 • geschriften van overheidsinstellingen
 • geschriften waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er geen nieuwe exemplaren meer in de handel verkrijgbaar zijn
 • korte artikelen, berichten en dergelijke in kranten en tijdschriften
 • kleine gedeelten van alle overige geschriften

Artikel 14 Activiteiten of cursussen

Tijdens activiteiten worden soms foto's gemaakt (dit wordt bij de activiteit aangegeven). Deze kunnen gebruikt worden in onze communicatie. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit aangeven bij een van onze medewerkers of bij de fotograaf.

Bij activiteiten/cursussen die geen doorgang vinden op initiatief van de bibliotheek, vindt restitutie plaats van het totale bedrag. Bij eigen annulering van deelname aan een activiteit of cursus vindt geen restitutie plaats. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie.

OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 15 huisregels:

Om uw verblijf in de Bibliotheek zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij de volgende regels:

 • U mag uw tas meenemen in de bibliotheek. De medewerkers van de Bibliotheek en/of de beveiligingsbeambten zijn gerechtigd de inhoud van uw tas te controleren.
 • Bibliotheken Eemland is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen
 • We vragen u het bellen met uw mobiele telefoon tot een minimum te beperken en houd daarbij alstublieft rekening met de mensen om u heen
 • Gelezen kranten of tijdschriften graag weer terugleggen op de juiste plek
 • Alle vestigingen van Bibliotheken Eemland zijn rookvrije gebouwen
 • Dieren worden niet toegelaten
 • Het gebruik van rollerskates, skateboards etc. is niet toegestaan
 • Het aanbieden of verkopen van propaganda of andersoortige materialen is niet toegestaan
 • Voor affiches of folders geldt een aangescherpt folderbeleid: alleen wat van educatief of cultureel belang is, komt in aanmerking. Het is altijd aan het personeel om te beslissen over het al dan niet ter beschikking stellen van folders aan onze bezoekers.
 • Het is verboden hinder, gevaar, vervuiling, beschadiging of overlast te veroorzaken. Medewerkers en/of beveiligingsbeambten zullen u hierop aanspreken. Hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd
 • Medewerkers en/of beveiligingsbeambten zijn gerechtigd u de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Van diefstal en/of ander gedrag dat daartoe aanleiding geeft, doen wij altijd aangifte bij de politie.

Artikel 16 De leidinggevende is bevoegd bij niet nakomen van de uitleenvoorwaarden algemene voorwaarden en huisregels degene die in gebreke blijft uit te sluiten van het gebruik van de bibliotheek. De leidinggevende is bevoegd ter plekke een beslissing te nemen.

Artikel 17 Voor wensen en klachten kan men gebruik maken van een contactformulier, in te vullen via de website. Indien u ontevreden bent over de afhandeling hiervan dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie van de bibliotheek.

Artikel 18 Bij onduidelijkheden of interpretatieproblemen met betrekking tot deze algemene voorwaarden beslist de directie.

Artikel 19 Met deze algemene voorwaarden wordt de lener of diens wettelijke vertegenwoordiger geacht bekend te zijn. Bij inschrijving verklaart de lener zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 Deze algemene voorwaarden gaan in op 21 november 2022. Hiermee vervallen alle aanspraken op vorige reglementen.

Algemene voorwaarden voor de webshop van de Bibliotheek Eemland.